Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

‘Product’ (in meervoud: ‘Producten’): privacy beschermende producten.
‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Spy-Fy.
‘Aanbod’ (in meervoud: ‘Aanbiedingen’): ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Spy-Fy.
‘Consument’: iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel eennatuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Spy-Fy en iedere overeenkomst tussen Spy-Fy en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Spy-Fy, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Spy-Fy heeft aanvaard.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuuropgenomen aanbod is Spy-Fy daaraan niet gebonden.
Indien Klant een Consument is, kan Klant een overeenkomst die op afstand is gesloten gedurendeeen bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Spy-Fy mag Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
Prijzen

Prijzen zijn inclusief btw voor particuliere klanten en exclusief btw voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld.
Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Betaling

Betaling door Klant van de aan Spy-Fy verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Spy-Fy.
Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Spy-Fy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Spy-Fy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.
Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Intellectuele eigendom

Het uitvoeren van de overeenkomst door Spy-Fy houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Spy-Fy rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Spy-Fy.
Aansprakelijkheid

Spy-Fy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Spy-Fy is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Spy-Fy bekend was.
Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Spy-Fy leidt tot aansprakelijkheid van Spy-Fy jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Spy-Fy in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
Spy-Fy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Spy-Fy wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
Spy-Fy is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Spy-Fy daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Spy-Fy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Spy-Fy.
Toepassing

Op elke overeenkomst tussen Spy-Fy en Klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Spy-Fy en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Spy-Fy is gevestigd.
Contactinformatie

Bedrijfsnaam: Spy-Fy B.V.
Adres: Plein 1944 73, 6511JE Nijmegen, The Netherlands
E-mailadres: info@spy-fy.com
Kamer van Koophandel nummer: 81783337
Btw nummer: NL862218111B01